Miksi taidelähtöisiä menetelmiä käytetään organisaatioiden kehittämisessä?

Taidelähtöiset menetelmät organisaatioiden ja niiden toiminnan kehittämisessä sekä organisationaalisessa oppimisessa luovat luottamusta ja sitoutumista

Taiteen ja luovan ajattelun hyödyntäminen organisaatioiden kehittämisessä tukee oppivaa itsereflektiota ja kasvavaa empatiaa kollegoiden välillä, rikastavaa ryhmädynamiikkaa, avoimempaa ilmapiiriä ja johtaa merkityksellisempään työelämää sekä parempaan bisnekseen (vert. Wahlbeck 2019: Positive Effects).

Taidetta voi käyttää luottamuksen, yhteisöllisyyden ja merkityksellisyyden luomiseen. Taiteen avulla luodut tarinat auttavat meitä eläytymään, yhdistämään merkityksiä ja tapahtumia ainutlaatuiseksi sekä kokonaisvaltaiseksi yhteiseksi ymmärrykseksi. Juuri siksi taiteen avulla luodu tarinat auttavat meitä luomaan merkityksellisemmän yhteisen tulevaisuuden ja ajetun ymmärryksen.

Valkovataiteilija Nanna Hännisen (2020) mukaan taide on visuaalista dialogia ja avoin erilaisille tulkinnoille. Se on ajattelun ja yhdessä ajattelun viemistä uusille tasoille. Taide on myös tapa ajatella visuaalisesti. Luovat menetelmät yhdistävät luovan, käsitteellisen sekä analyyttisen ajattelun,mutta ne ovat samalla vapaita rajoitteista. Taiteelle ja luovalle ajattelulle on ominaista inspiraatio sekä virtaustila (flow mindset)ja intuitiolla on siinä suuri rooli. Tällaisen kasvun ajattelutavan (growth mindset) ja optimistisen asenteen käyttövoimana toimivat uteliaisuus, empatia ja intuitio.

Intuitio tuo esiin hiljaista tietoa ja paljastaa aidot tunteet. Tunteet peilaavat usein todellisia arvoja ja arvot ovat arjen tekoja. Arvot ovat kestävän toiminnan ytimessä. Luovista menetelmistä on tutkitusti hyötyä sekä yksilötasolla että organisaatioiden kehittämisessä (kts. Mäkirauta 2009).Taustalla on monta kansainvälistä tutkimusta, jotka Sitran listaa julkaisussaan: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimiseen. (Wahlbeck 2020.)

 

Esimerkkinä Neemo – NEw art based MEthod https://www.neemomethod.com

“Taide on vapaa rajoituksista, ja siksi se on myös vapaa tulkinnoille.  Jokaisella on mahdollisuus tulkita valokuvia ja valokuvataidetta omista lähtökohdistaan”
– Nanna Hänninen 2020, valokuvataiteilija

Neemo Method – Picture Your Growth on luova ja osallistava fasilitointi- ja valmennusmenetelmä, joka perustuu visuaaliseen dialogiin valokuvan keinoin. Neemo-menetelmän avulla voidaan ennakoida tulevaisuutta, inspiroida ihmisiä ja kehittää organisaatioita; mm. arvoja, strategiaa ja jaettua ymmärrystä.

Neemo tuo visualisoinnin ja luovan ajattelun organisaatioiden kulttuurin & toiminnan innovointiin, kehittämiseen ja yhdessä oppimiseen. Neemossa uskotaan, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Valokuvataiteen avulla rakennetaan inhimillisempää ja kestävämpää maailmaa ja (työ)elämää.

Neemo-menetelmällä autetaan ihmisiä luomaan yhdessä merkityksellistä tulevaisuutta luovuuden, dialogin ja myötäelämisen kautta. Neemo Method auttaa tiimejä ja ihmisiä mm. rajamaan haasteita, löytämään hiljaista tietoa, oppimaan uutta, ja rakentamaan merkityksellisempää yhteyttä toinen toisiimme.

“It all starts with a picture”

Neemo -menetelmän on kehittänyt valokuvataiteilija Nanna Hänninen. Hän on maailmankuulu suomalainen valokuvataiteilija sekä Neemo-metodin sielu. Neemon perusta on Nannan käsitteellisessä valokuvataiteessa, mutta myös uskossa uteliaisuuteen, luovuuteen, inhimillisyyteen ja elinikäiseen oppimiseen sekä kokemukseen siitä miten paljon merkityksiä, ideoita ja ajatuksia yksi valokuva pitää sisällään. Valokuvataide on ajattelua, maailman tutkimista monesta näkökulmasta. Se on myös henkilökohtaista prosessointia sekä visuaalista dialogia. Koska valokuva on mahtava kommunikaation väline, Nanna halusi tuoda sen yritysten, organisaatioiden ja tiimien käyttöön.

NeemoTM Picture Your Growth -menetelmä on osallistava ja kollektiivinen oppimisprosessi. Menetelmä yhdistää taiteellisen ajattelun ja yhden tämän päivän yleisimmistä tavoista kommunikoida: valokuvien ottamisen ja niiden jakamisen älypuhelimilla. NeemoTM -työpajoissa, ketterissä oppimispyrähdyksissä, Neemo-coachit auttavat fasilitoiden tiimejä oppimaan (ketterä oppiminen), luomaan uutta ja kommunikoimaan paremmin yhdessä. Kaikki opittu jaetaan yhteisesti keskustellen ja kuunnellen.

Menetelmässä Nannan taidevalokuvat toimivat fasilitointi- ja valmennusvälineenä, sekä digitaalisena että painettuina kuvakortteina. Valokuvataiteen tulkitsemisen, omien tunteiden ja ajatusten valokuvaamisen sekä sanoittamisen kautta syntyvä laajempi, moniuloitteinen ja kontekstuaalinen tietäminen mahdollistaa yhteisöllisen oppimisen ja kasvun tilallisesti ja horisontaalisesti niin organisaationa kuin ihmisenä. Syntyvät tarinat veivät maailmaa eteenpäin.

Luovuus kuuluu kaikille ja meissä jokaisessa on luovaa potentiaalia. Usko omiin luoviin kykyihin on perusedellytys kaikessa innovoinnissa. (Kelley & Kelley 2013) Luova työskentely avaa mielen syvät sopukat ja antaa reitin tulevaisuuteen. Olemme kaikki intuitiivisia ja luovia. (Raami 2016.)  NeemoTM Picture Your Growth -prosessissa tunteet, intuitio ja luovuus avartavat ja rikastavat ajatteluamme sekä toimintaamme.

(Edit. Laura Pakarinen)

Lähteet:

Hänninen, Nanna 2020. Nannan inspiraatiopuhe suomeksi. Oppimateriaali. Lähteessä: https://fin4-neemo-coach-training.in.howspace.com/videoluennot /Poimittu 24.8.2020

Wahlbeck, J. 2020. https://oivallamme.fi/johanna/

Kerrey, T. & Kelley, D. (2013). Creative Confidence. Unleashing the creative potential within us all. New York: Crown Business

Neemo Coach Guidebook 2019. A guide to a successful Neemo Method process. Edit. Hänninen, Nanna & Supperi, Riitta.

Raami, A 2016. Älykäs intuitio ja miten käytämme sitä. Norhaven: Kustantamo S&S

Lue lisää:

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimiseen. Sitra. Lähettessä: https://media.sitra.fi/2018/02/07105528/taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-oppimiseen-tietokortti-final.pdf

Mäkirauta, Eija 2009. Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen yritysten kilpailukyvyn parantamisessa. Luova Suomi / Cupore. Lähteessä:

https://www.cupore.fi/images/tiedostot/yhteistyojulkaisut/taidetaustainen_osaaminen_makirintala_final_291009.pdf

Tutustu TOO-verkostoon: Taide osana organisaatioita – TOO-verkosto