Onko organisaatiossanne tunnistettu kaikki osaamispotentiaali? Miten rakentaa motivoitunut tiimi?

Lisätietoja

Onko tuotteenne ainutlaatuinen ja erottuva?

Lisätietoja

Miten lisätä myyntiä viestinnän kautta?

Lisätietoja

“Luovuus on ihmisen kyky tuottaa uutta, uusia tulkintoja ja tehdä ne näkyviksi. Luovuuden tekijöihin on liitetty ennen kaikkea omaperäisyys, esteettinen harmonia, uutuus, epätavallisuus ja nerokkuus.”

 

Mitä ovat luovat alat?

 • Luovat sisällöt: Julkaisutoiminta verkossa,radio, televisio, kirjallisuus, lehdet, musiikki, av-ala, peliteollisuus
 • Luovat palvelut: Muotoilu, arkkitehtuuri, vaatesuunnittelu, mainonta, (markkinointi) viestintä
 • Luovat tuotteet ja kulttuuri: festivaalit, tapahtumat, esittävä
  taide, galleriat, museot, kuvataide ja muu visuaalinen taide, käsi- ja taideteollisuus

Lähde: Luovan talouden tiekartta, 2020, Työ- ja elinkeinoministeriö.

Luovat alat palveluna

Palvelut yhdistelevät tyypillisesti teoriatietoa ja toiminnallisuutta. Osallistavissa menetelmissä kaikki pääsevät  mukaan työstämään kehitettävää asiaa yksilöinä ja yhdessä. Palvelutuotteesta riippuen kohteena voivat olla yksittäiset henkilöt, pienryhmät tai erilaiset tiimit.

Ihmiset, organissaatiot ja oppiminen

Hyvä johtaminen auttaa edistämään koko organisaatiokulttuuria ja luomaan pohjaa mielekkäälle työlle. Hyvä johtaminen on myös kuuntelemista, kuulemista ja työtekijöiden osallistamista. Oman roolin hahmottaminen organisaatiossa luo hyvinvointia ja ruokkii motivaatiota.

Työstettäviä asioita voivat olla esimerkiksi miten inspiroitua työssä, kuinka syttyä itse ja sytyttää tiimi, organisaation arvopohjan ja toiminnan vaikuttavuuden kirkastamista ja sanoittamista, yrityksen toiminnan suunnittelua, muutoksen hallintaan liittyviä kokonaisuuksia tai luottamusilmapiirin vahvistamista. Kehityskohde voi olla myös työskentelytapojen uudistamisessa, tehtävien hoitamisessa tai ajanhallinnassa. 

Hyödyt näkyvät vahvempana sitoutumisena (työ)yhteisöön, avoimen ja rikastavan vuorovaikutuksen lisääntymisenä, työn imun ja merkityksellisyyden lisääntymisenä tai sisäisen motivaation ja työyhteisön luovan pääoman kasvuna tai tulevaisuuspolkujen määrittelyssä. Palveluille on ominaista niiden räätälöitävyys ja toimeksianto kannattaakin suunnitellaan yhdessä, jotta se palvelisi juuri sinun organisaatiosi tarpeita.

Innovaatioiden tuotteistaminen ja liiketoiminnan kehitys

Kestävä liiketoiminta on kilpailukykyä, uusien liiketoimintamallien ja markkinoiden suunnittelua, panostamista asiakaskokemukseen ja asiakkaan arvojen mukaisen brändin rakentamista. Luovien alojen toimijat voivat ideoida, kehittää ja luoda teidän kanssanne uusia tuotteita ja palveluita, jotka on rakennettu käyttäjälähtöisesti. Tuotteiden ja palveluiden tulee olla ainutlaatuisia, autenttisia ja erottuvia.

Liiketoiminnan eri sektoreille suunnattuja kehityspalveluita
tarjotaan Pohjois-Savossa monilla eri toimialoilla. Palveluissa käytetään tyypillisesti yhteiskehittämisen menetelmiä, jossa organisaation henkilöstöä tai
loppuasiakkaita osallistuu vaiheittain eteneviin prosesseihin. Tarpeen ja
tehtävän koon mukaan palvelun aikajana voi kestää päivistä jopa useampaan
vuoteen. Palveluprosessi vaiheistetaan ja ne tuottavat konkreettista
päätöksentekomateriaalia asiakkaalle.   

Luovien alojen sisällä muotoilu on tunnetuimpia toimialoja, jota hyödynnetään esimerkiksi innovaatioiden ja palveluiden tuotteistamisessa sekä merkitysten muotoilussa, asiakasymmärryksen ja yhteisen kielen luomisessa tai organisaatioiden ja prosessien kehittämisessä. Toimeksiannot voivat liittyä esimerkiksi yksittäisten tuotteiden tai tuoteperheiden suunnitteluun, muotoilun ja tyylin päivitykseen, palvelukokonaisuuksien suunnitteluun, laajemmin brändin, tuotteiden ja yrityksen arvojen yhteen nivomiseen ja niin edelleen. Suunnitteluprosessin lähtökohtana on ihmisten käyttäytymisen ja heidän tarpeidensa ja arvomaailman ymmärtämisessä ja sen jälkeen aloitetaan systemaattisesti etenevä suunnitteluprosessi.

Kun olet tunnistanut orastavankin tarpeet, kannattaa ottaa heti yhteyttä palveluntarjoajiin.  Saat parhaan vastineen investoinnillesi, kun toimeksiannon sisältö suunnitellaan yhdessä palveluntuottajien kanssa.

Myynti, markkinointi, viestintä

Hyvän myynnin ja markkinoinnin suunnittelun avulla erotut kilpailijoistasi. Luovat alat voivat tukea asiakasymmärryksen kehittämisessä, myynnin tavoitteiden selkiyttämisessä, myyntikanavien visualisoinnissa ja sisällöntuotannossa. Näetkö tällä hetkellä kriittiset kontaktipisteet tai huomioitko hakukoneoptimoinnit? Tukea tähän löytyy. Samalla selkiytät myyntisi tavoitteita ja vahvistat brändiäsi.

Palvelut voivat liittyä sellaiseen viestinnän suunnitteluun ja toteuttamiseen joilla tuetaan haluttua mielikuvaa organisaatiosta. Käytännössä se voi olla puhuttua viestintää kuten hissipuheet, visuaalista tai tekstipohjaista sisällöntuottamista, organisaatiokäyttäytymistä, tilasuunnittelun osia, nettisivustoja, yritys- ym. graafista suunnittelua.

Edelliset ovat myynnin ja markkinoinnin osa-alueitten tukitoimintoja joita luovien alojen toimijat tuottavat. Mutta niin itse myynti- kuin markkinointiosaamistakin voi kehittää tai tapauskohtaisesti ulkoistaa toiminnot. Myynti on keskeinen liiketoiminnan ja kasvun ajuri ja jokainen voi vahvistaa omaa myyntiprofiiliaan sekä oppia hyödyntämään myynnin psykologisia tekijöitä.

Näihin liittyviä palveluita tarjoavat esimerkiksi viestintäyritykset, mainos- ja markkinointiyritykset tai liiketoiminnan asiantuntijayritykset, mediayritykset tai viestinnän kouluttajat. Tehtävästä riippuen prosessi etenee vaiheittain tai joskus voi riittää muutamankin tunnin mittainen sparraus.

Kun olet tunnistanut orastavankin tarpeet, kannattaa ottaa heti yhteyttä palveluntarjoajiin.  Saat parhaan vastineen investoinnillesi, kun toimeksiannon sisältö suunnitellaan yhdessä palveluntuottajien kanssa.

Muistilista ostajalle:

 • Kuvaa hankintailmoituksessa tarvetta tai ongelmaa, älä ratkaisua. Ratkaisu kehitetään yhteistyössä tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa.
 • Älä edellytä ilmaista työtä tarjouskilpailun aikana.
 • Valitse hankintamenettely, jonka puitteissa laadun painottaminen on mahdollista. Hyödynnä laadullisia kriteerejä moni puolisesti valintaa tehdessäsi: esimerkiksi testaa samalla aaltopituudella oloa vuorovaikutuskokeella ja pisteytä referenssejä. Painota laatua vähintään suhteessa 40/60.
 • Vaihtoehtoisesti harkitse kilpailuttamista ns. ranskalaisena urakkana eli käänteistä menettelyä, jolloin tarjoavat kilpailevat pelkästään laadulla hinnan sijaan.
 • Määrittele haluttavat tulokset ja niiden arviointikriteerit.
 • Julkaise tarjouspyyntö Hilmassa käyttämällä hankintaan soveltuvia CPV-koodeja. Tällaisia ovat esimerkiksi muotoilun ja suunnittelun palvelut -koodi ja muut oppaassa listatut CPV-koodit. Myös asia-sanojen käyttäminen helpottaa hankintailmoitusten löytämistä.
 • Huomioi suunnittelutyölle ominainen tilanteen kehittyminen prosessin aikana muun muassa sopimuksissa.
Lähde: Vaikuttavaa vuoropuhelua!

Monta eri tapaa hankkia:

Julkinen palveluhankinta

Konsulttityö

Puitejärjestely

Kilpailu

Outsourcing

Palkkaus

Miten löydän Pohjois-Savon tarjonnan:

Hakusanat: tapahtuma, taide, media, muotoilu, esittävät taiteet, taiteellinen luominen